UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

(serwer wirtualny Personal)


zawarta w dn. .................  pomiędzy:

 

nazwa/osoba : ............................................................

adres: .........................................................................

kod pocztowy, miasto:  ...............................................

NIP: ...........................................

 

reprezentowaną przez:

osoba:   .......................................................................

 

zwaną dalej Klientem

 

a firmą:

Net2000

ul. Orzeszkowej 9A/4, 15-083 Białystok

NIP: 542-245-51-68

 

zwaną dalej  Operatorem.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2.Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z regulaminem usług Operatora znajdującego się na stronach www.net2000.pl

3.Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.

4.Obowiązki Klienta i Operatora są określone w regulaminie usług Operatora, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

§2
Specyfikacja usługi

 

1.Operator udostępnia Klientowi usługę serwer wirtualny Personal (szczegółowa specyfikacja na stronach www.net2000.pl)

2.Rejestracja kont i usług w ramach usługi z §2.p1 będzie odbywała się w domenie głównej:

...........................................

.

§3 

Opłaty

 

 

1. Wysokość opłat rocznych wynosi: 150 zł + VAT za usługę wymienioną w p 1. § 2

2.W przypadku przekroczenia limitu transferu danych będzie automatycznie zwiększona granica o 1 GB i wystawiona zostanie faktura na sumę 100 zł + VAT. Następne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały tę opłatę z wyrównaniem za miesiące już użytkowane.

3.Za usługi dodatkowe przypisane do danego serwera (np. zwiększenie pojemności na dysku, dodatkowe skrzynki pocztowe, konto mysql) będą wystawiane faktury obciążeniowe wg aktualnego cennika zawartego na stronach www.net2000.pl.

4.W przypadku usług dodatkowych (dla domeny objętej niniejszą umową) nie zachodzi konieczność podpisywania oddzielnej umowy (czy aneksu) a ich ważność regulują opłacone przez Klienta faktury.

 

 

§4

Sposób i termin płatności

 

1.Wpłat należy dokonywać przelewem na konto: 57 1140 2004 0000 3602 3032 4282  chyba, że adres na fakturze VAT stanowi inaczej.

2.Jeśli termin płatności podany na fakturze VAT nie stanowi inaczej, jest to 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.

3.Wszelkie inne sprawy dotyczące opłat, sposobów i terminów płatności są regulowane regulaminem Operatora.

 

 

§5

Postanowienia końcowe

 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2.Klient upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy przez cały okres trwania niniejszej umowy

3. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron regulują postanowienia zawarte w regulaminie usług Operatora.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie spory, których stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

6.Umowa niniejsza będzie traktowana przez strony jako poufna i może być udostępniona jedynie osobom i podmiotom bezpośrednio związanym z jej realizacją. Osoby trzecie mogą zapoznać się z niniejszą umową jedynie za pisemną zgodą obu stron.

7.Wszelkie uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy informacje o działalności każdej ze stron traktowane będą jako poufne, a  ich ujawnienie osobom trzecim wymagać będzie pisemnej zgody strony, której informacje te dotyczą.

8.Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

9.Klient nie będzie oferować swoich usług, które mu umożliwił Operator, Klientom Operatora bez pisemnej zgody Operatora.

10.Operator nie będzie oferował swoich usług bezpośrednio Klientom Klienta bez pisemnej zgody Klienta.

 

           Operator                                                                                   Klient

 

Imię i nazwisko reprezentanta:                                      Imię i nazwisko reprezentanta: