UMOWA O DYSTRYBUCJĘ USŁUG NET2000


zawarta w dn. ................ pomiędzy firmą:

.....................................................
.....................................................
.....................................................

reprezentowaną przez:

.....................................................

zwaną dalej Dystrybutorem

o przydzielonym nr. identyfikacyjnym ............

 

a firmą:

Net2000
ul. Orzeszkowej 9A/4, 15-083 Białystok

NIP: 542-245-51-68

zwaną dalej Operatorem.

 

Pod pojęciem Klienta - w niniejszej umowie - rozumie się stronę trzecią, dla której Dystrybutor będzie akwizytorem lub pośrednikiem usług Operatora.

 

§1
Postanowienia ogólne

 

1.Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od momentu dostarczenia podpisanej kopii do Operatora.

2.Zawarcie umowy jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Dystrybutora z regulaminem usług Operatora znajdującego się na stronach www.net2000.pl

3.Obowiązki Klienta i Operatora są określone w regulaminie usług Operatora, chyba że umowa stanowi inaczej.

 

§2
Zakres współpracy (przedmiot umowy)

 

1.Dystrybutor będzie prowadził akwizycję lub pośredniczył w sprzedaży usług Operatora.

2.W przypadku akwizycji - zawarcie każdorazowej umowy z Klientem na daną usługę następuje w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie Operatora.

3.W przypadku pośrednictwa Dystrybutor będzie zawierał każdorazowo umowę z Operatorem na usługi wymienione w p3.§3 w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie Operatora.

 

§3
Zasady obliczania i wypłacania prowizji

 

1.Podstawą do rozliczeń między Klientem, Dystrybutorem a Operatorem jest aktualny cennik Operatora.

2.Dystrybutor ma prawo dowolnie kształtować ceny w jakich odsprzedaje Klientowi usługę Operatora.

3.Dystrybutor otrzymuje 33% upustu na usługę:

a)       Serwer wirtualny Business

b)       Serwer wirtualny Personal

c)       Baza danych

d)       Frontpage Extensions

4.Prowizja na pozostałe usługi Operatora wynosi 15%.

5.W przypadku usług wymienionych w p3.§3 Dystrybutor otrzymuje prowizję dopóki Klient korzysta z danej usługi Operatora. Dla pozostałych usług prowizja będzie wypłacana jednorazowo.

6.W przypadku pośrednictwa tj. gdy Dystrybutor będzie wystawiał faktury dla Klienta, Operator będzie wystawiał faktury dla Dystrybutora wg swojego cennika pomniejszone o wartość upustu.

7.W przypadku akwizycji usług przez Dystrybutora, Operator będzie bezpośrednio wystawiał Klientowi fakturę – po opłaceniu tejże przez Klienta, nastąpi wypłata prowizji na podstawie: faktury lub rachunku od Dystrybutora.

8.W przypadku promocji dla Klienta końcowego nie jest przyznawana prowizja dla Dystrybutora.

9.Ceny i właściwości oraz wielkość upustu na daną usługę Operatora może ulec zmianie, zachowując miesięczny termin powiadomienia Dystrybutora (na e-mail kontaktowy), przy czym dla już opłaconych usług zachowują one ważność do końca danego okresu rozliczeniowego. Dla zmian działających na korzyść Dystrybutora, Operator zastrzega sobie możliwość umieszczenia jedynie informacji na stronach informacyjnych www Operatora.

10.W przypadku akwizycji prowizje są przesyłane Dystrybutorowi na podane przez niego konto bankowe, w momencie gdy ich ogólna wartość przekroczy 100 zł netto. W szczególności dotyczy to też faktur i rachunków wystawianych Operatorowi przez Dystrybutora.

 

§4
Obowiązki Dystrybutora

 

1.Warunkiem podjęcia współpracy jest posiadanie przynajmniej jednego serwera wirtualnego u Operatora, wykupionego na warunkach ogólnych (bez upustu).

2.Dystrybutor wyraża zgodę na wystawianie przez Operatora faktur VAT, bez podpisu Dystrybutora.

3.Dystrybutor ma obowiązek posługiwać się numerem identyfikacyjnym Dystrybutora w kontaktach z Operatorem. Konsekwencje użycia nieprawidłowego numeru ponosi Dystrybutor.

4.Dystrybutor nie będzie oferować swoich usług, które mu umożliwił Operator, klientom Operatora bez pisemnej zgody Operatora.

 

§4
Obowiązki Operatora

 

1.Operator zobowiązuje się do nie przeprowadzania jakichkolwiek działań mających na celu pominięcie Dystrybutora w kontaktach z jego Klientami.

2.W przypadku akwizycji, gdy Dystrybutor wystawia faktury VAT dla Operatora – upoważnia się Dystrybutora do wystawiania faktur VAT bez podpisu Operatora.

3.Operator zapewni wszelką pomoc merytoryczną 24h/na dobę Dystrybutorowi jak i jego Klientom.
4.W przypadku pośrednictwa Operator nie będzie oferował swoich usług bezpośrednio Klientom Dystrybutora bez pisemnej zgody Dystrybutora.

 

§5
Postanowienia końcowe

 

 

1.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2.Klient upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy przez cały okres trwania niniejszej umowy

3.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

4.Wszelkie spory, których stronom nie uda się załatwić polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.

5.Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron regulują postanowienia zawarte w regulaminie usług firmy Net2000.

6.Umowa niniejsza będzie traktowa przez strony jako poufna i może być udostępniona jedynie osobom i podmiotom bezpośrednio związanym z jej realizacją. Osoby trzecie mogą zapoznać się z niniejszą umową jedynie za pisemną zgodą obu stron.

7.Wszelkie uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy informacje o działalności każdej ze stron traktowane będą jako poufne, a  ich ujawnienie osobom trzecim wymagać będzie pisemnej zgody strony, której informacje te dotyczą.

8.Jakiekolwiek zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

 

                    Operator                                                                                      Dystrybutor

    Imię i nazwisko reprezentanta:                                              Imię i nazwisko reprezentanta: