Regulamin świadczenia
usług Net2000

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy firmą Net2000, zwaną dalej Operatorem, a podmiotem wynajmującym usługę, zwanym dalej Klientem. Pod pojęciem usługi rozumie się tu wszelkie rodzaje działalności znajdujące się w ofercie Net2000 a w szczególności udostępnianie i konfiguracja dla Klienta: serwerów wirtualnych, kont e-mail, baz danych itp.

2.Niniejszy dokument określa sposób korzystania z usług Operatora, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe.

3.Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne – jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie.

4.Rejestracja wszelkich usług Operatora jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§2

Rejestracja usług

 

1.Rejestracja wszelkich usług Operatora odbywa się jednym z kanałów informacyjnych podanych na stronach www.net2000.pl w sekcji pomocy: w szczególności przez automatyczny interfejs znajdujący się na stronach www Operatora lub drogą e-mail. Usługi są aktywowane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych na okres próbny wynoszący 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Jeżeli w tym czasie Operator uzyska potwierdzenie dokonania wpłaty, usługa przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

2.Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych podczas rejestracji. Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Operatora do skasowania automatycznie założonej usługi, przez upływem 14-dniowego okresu próbnego (a także po dokonaniu opłaty abonamentowej).

3.Klient zamawiając usługę oświadcza, iż nie narusza praw osób trzecich (w szczególności praw do nazwy domeny). Wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Operatora.

4.Rejestracja usługi jest równoznaczna z zawarciemumowy na czas nieokreślony.

 

§3

Opłaty

 

1.Jeżeli przez okres 14 dni nie wpłynie dowód wpłaty, zamówiona usługa jest blokowana na kolejne 14 dni. Jeżeli Operator otrzyma potwierdzenie wpłaty, następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług. Po tym terminie, w przypadku braku dowodu zapłaty, następuje deaktywacja usług i rozwiązanie umowy na świadczenie usług przez Operatora.

2.Na 14 dni przed upływem abonamentu Operator wystawia fakturę na kolejny okres. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, usługa jest blokowana na kolejne 14 dni. Gdy Operator otrzyma potwierdzenie wpłaty następuje natychmiastowe odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku następuje usunięcie zamówionej usługi (bez zachowania związanych z nią danych)  i wygaśniecie umowy na świadczenie usług przez Operatora.

3.Operator zastrzega sobie prawo do skasowania zamówionej usługi przed upływem 14 dni, o ile usługa została stworzona po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej lub też zaprzestania świadczenia usług wskutek złamania niniejszego regulaminu.

4.W przypadku przekroczenia w trakcie opłaconego okresu abonamentowego limitów przysługujących w ramach wykupionej usługi (np. limit transferu danych) - ważność usługi ulega skróceniu do 14 dni i generowana jest faktura za dodatkową usługę wg cennika z 14 dniowym terminem płatności. W przypadku braku wpłaty w terminie, usługa jest blokowana a po upływie kolejnych 14 usuwana na stałe. Operator zastrzega sobie możliwość dodania w/w opłaty do kolejnej opłaty abonamentowej, wtedy termin płatności zgodny z fakturą za abonament danej usługi.

5.Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn. nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę, a rezygnacja z usług świadczonych przez Operatora przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu

6.Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmian stawek, czyli ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Klienta do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.

7.Opłata abonamentowa jest kosztem użytkowania usługi w sieci Operatora. Nie obejmuje natomiast kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z kont (modemy, komputer), a także zakupu własnej domeny lub konfiguracji oprogramowania u Klienta.

8.Należności są regulowane przez Klienta przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na podstawie wystawionej faktury VAT wysłanej w terminie wcześniejszym przez Operatora.

9.Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, poczta, operatorzy domen itd.).

10.Wszelkie zmiany na korzyść Klienta nie wymagają specjalnych powiadomień przez Operatora.

11.O zmianach opłat za nowy okres rozliczeniowy na niekorzyść Klienta, Operator poinformuje 30 dni przed wprowadzeniem zmian przynajmniej na podany e-mail kontaktowy.

12.Terminy płatności mogą zostać przedłużone za zgodą Operatora.

 

§4

Odpowiedzialność Klienta

 

1.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za dane zawarte w ramach wykupionej usługi (w szczególności zawarte na stronach www, kontach ftp i bazach danych). Klient jest też odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce w ramach wykupionych przez siebie usług.

2.Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści pornograficzne oraz wszelkich utworów i programów naruszających prawa autorskie.

3.O wszelkich zmianach dotyczących danych osobowych Klient zobowiązany jest poinformować Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej, na stronach Panelu Administracyjnego, faxem lub listem poleconym.

4.Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy, jeżeli wykupiona usługa wykorzystywana jest niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, w szczególności jeżeli jego użytkownik łamie Netykietę, wysyła spam do innych użytkowników sieci, działa na szkodę Operatora (w tym innych Klientów Operatora) lub działa niezgodnie z polskim prawem. Rozwiązanie umowy pociąga za sobą przepadek całości wniesionej opłaty abonamentowej.

5.Korzystanie z zasobów systemu Operatora, które prowadzi do przerw w normalnym korzystaniu z usług Operatora (tzw. nadużycie zasobów systemu), spowoduje interwencję administratorów i w szczególnych przypadkach zablokowanie stwarzającej problemy usługi do czasu usunięcia przyczyny przez Klienta.

 

§5

Odpowiedzialność Operatora

 

1.Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu i rozwiązania umowy.

2.Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem, przynajmniej na podany e-mail kontaktowy Klienta. Operator zapewnia iż w miarę możliwości prace konserwacyjno - naprawcze będą prowadzone w godzinach nocnych.

3.Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: braku ciągłości świadczenia usług niezawinione przez Operatora, nieprawidłowego użytkowania danej usługi, podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji usługi, niedotrzymania warunków niniejszego regulaminu przez użytkownika, kataklizmów (np. powódź, huragan itp.), działania czynników i osób trzecich (np. awarie kabla, urządzeń lub oprogramowania w sieci TPSA).

4.Czas awarii jest liczony od momentu jej zgłoszenia (e-mail,telefon,fax lub pismo) przez Klienta, którego ona dotyczy. W przypadku awarii leżących po stronie Net2000 Klientowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentu za następny okres rozliczeniowy w wysokości proporcjonalnej do czasu wadliwego funkcjonowania serwera, jeśli czas tego przestoju przekroczył w sumie 24 godziny w jednym miesiącu.

5.Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej mogą być wykonane przez Operatora odpłatnie.

6.W celu zabezpieczenia danych Klienta, Operator zobowiązuje się do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa danych. Odtworzenie danych Klienta nastąpi pod warunkiem, że utrata danych nastąpiła w czasie umożliwiającym wykonanie kopii bezpieczeństwa.

7.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Klient oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. O ile jednak Klient nie zastrzegł tego, Operator ma możliwość opublikowania nazwy firmy i adresu serwisu WWW w liście referencyjnej Klientów operatora.

 

§6

Rozwiązanie umowy

 

 

1.Operator zaprzestaje świadczenia usług po upływie 14 dni od rejestracji konta w przypadku nieuiszczenia opłaty za zamówione usługi w tym terminie na konto bankowe Operatora. Zaprzestanie świadczenia usług może też nastąpić po upływie okresu abonamentowego, o ile nie dokonano wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy.

2.Z chwilą wygaśnięcia abonamentu usługi serwer wirtualny, tracą ważność wszystkie ściśle powiązane usługi zarejestrowane w ramach tego serwera, np. konta e-mail,mysql i inne, niezależnie od długości opłaconego abonamentu.

3.Klient może zakończyć współpracę z Operatorem w dowolnym momencie godząc się jednocześnie na przepadek wniesionej opłaty abonamentowej.

4.O rezygnacji z usługi Klient obowiązany jest poinformować Operatora telefonicznie, e-mailem lub listownie na 21 dni przed końcem okresu abonamentowego. Brak takowej rezygnacji będzie uważany za podstawę do wystawienia faktury za kolejny okres rozliczeniowy i chęć kontynuowania współpracy przez Klienta z Operatorem w ramach danej usługi.

5.W przypadku rozwiązania umowy nie podlegają zwrotowi wszelkie jednorazowe opłaty instalacyjne.

6.W przypadku rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany uregulować wszystkie niedokonane opłaty.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

1.Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronach www.net2000.pl

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy KodeksuCywilnego

3.Powyższy regulamin świadczenia usług został zatwierdzony przez Net2000 i obowiązuje Klientów od dnia 01.02.2003.Przeglądarka nie obsługuje Javascript. Wydrukuj dokument używając polecenia "Print" z menu przeglądarki.